Per wijk

Niet elke wijk in Wageningen is hetzelfde. Daar is dan ook rekening mee gehouden bij de nieuwe afvalinzameling. Dit houdt in dat niet alle huishoudens dezelfde keuzemogelijkheden hebben wat betreft het apart houden van restafval. Huishoudens in de binnenstad (centrumgebied) en een deel van Tarthorst zijn helemaal uitgesloten van een restafvalkeuze, omdat daar de ruimte voor kliko's eigenlijk nu al beperkt is, laat staan voor 4 kliko's. Zij gaan verplicht restafval wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt.

De wijzigingen per wijk

U woont in de wijk:

Verschil in 'ruime en compacte' wijken

Wageningen is onderverdeeld in compacte/dichtbebouwde en ruime wijken:

  • Dichtbebouwde/compacte wijken zijn de wijken waar een aanzienlijk deel van de percelen kleiner is dan 150 m2. Dit is het grootste deel van Wageningen en is blauw gearceerd op deze kaart. In deze wijken hebben bewoners van een perceel van 150 m2 of kleiner de mogelijkheid de kliko voor restafval in te leveren en restafval weg te brengen naar de dichtstbijzijnde (ondergrondse) brengcontainer hiervoor in de wijk. Of zij kunnen kliko's delen met buren.
  • Ruime wijken zijn de wijken waar de percelen grotendeels groter zijn dan 150 m2. Dit is het overige gebied van Wageningen (niet gearceerd op deze kaart). In deze wijken is er om kostentechnische redenen geen mogelijkheid de kliko voor restafval in te leveren. Ondergrondse containers kosten namelijk veel en als maar enkele huishoudens daar gebruik van maken dan kan dit financieel niet uit. In compacte wijken zijn veel huishoudens met kleine percelen en maken veel meer huishoudens gebruik van de ondergrondse containers. De ondergrondse containers worden ook zoveel mogelijk bij flats geplaatst, zodat deze bewoners ze ook kunnen gebruiken.