Wat verandert?

Op 28 april 2015 heeft de gemeente naar aanleiding van eerder gehouden afvalproeven in Noordwest en Wageningen Hoog / De Eng besloten de afvalinzameling met kliko's voor heel Wageningen te wijzigen per woensdag 11 mei 2016.

vanaf woensdag 11 mei 2016 wijzigt de afvalinzameling als volgt:

1. PMD-kliko

PMD staat voor Plastic Verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. Deze kunt u vanaf april 2016 kwijt in uw grijze kliko. U hoeft het plastic afval met blik en drinkpakken nu niet meer weg te brengen, de PMD-kliko wordt eens per 3 weken geleegd. Sinds 2015 is het mogelijk om de verschillende soorten plastic, blik en drinkpakken goed van elkaar te scheiden en te recyclen. Op deze manier wordt minder afval verbrand en worden meer grondstoffen hergebruikt.

2. Kleine kliko voor restafval

Omdat u ook metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken bij de plastic verpakkingen doet, houdt u nog minder restafval over (restafval is al het afval dat je overhoudt nadat je al het recyclebare afval (ook wel herbruikbare grondstof genoemd) gescheiden hebt ingeleverd).  Alle huishoudens krijgen daarom een nieuwe kleine groene kliko met een grijze deksel voor restafval. Deze kliko heeft een volume van 140 liter, dit is hetzelfde formaat als de papierkliko. Een grote kliko voor restafval is mogelijk, maar daarvan is de afvalstoffenheffing circa 70 euro per jaar meer. Wilt u zo'n grote 240ltr restafvalkliko, dan kon u dit doorgeven t/m 22 januari 2016 aan gemeente en ACV.  In het najaar komt een nieuw omruilmoment.

3. Restafvalkliko inleveren

Mensen in een dichtbebouwde/compacte wijk (voor meer uitleg zie onderaan deze pagina) met een perceel kleiner dan 150 m² krijgen de mogelijkheid de nieuwe kliko voor restafval in te leveren/te weigeren. Zij kunnen restafval dan brengen naar de dichtstbijzijnde ondergrondse brengcontainer* hiervoor of kliko's delen met buren. De keuze om de restafvalkliko in te leveren / te weigeren of kliko's te delen met buren kon doorgegeven worden aan de gemeente t/m 22 januari 2016.

Mensen in een niet dichtbebouwde oftewel ruime wijk (voor meer uitleg zie onderaan deze pagina) met een perceel kleiner dan 150 m² hebben deze mogelijkheid niet gehad. Wilt u weten waarom de gemeente onderscheid maakt in compacte en ruime wijken en in wat voor wijk u woont, lees dan onderaan deze pagina de alinea over 'verschillen per wijk'.

*Hiervoor worden nieuwe ondergrondse containers in Wageningen geplaatst. Waar mogelijk in de buurt van hoogbouw, zodat ook zij van deze nieuwe containers gebruik kunnen maken. De nieuwe ondergrondse containers hebben t/m 4 februari ter inzage gelegen. Een overzichtskaart van alle ondergrondse containers in Wageningen inclusief de nieuw te plaatsen vindt u hier. De definitieve locaties van de nieuwe ondergrondse containers worden begin maart bekend gemaakt.

4. 1x legen per 3 weken en nieuwe inzameldagen

De PMD-, papier en restafvalkliko worden met ingang van de week van 9 mei 2016 eens per 3 weken geleegd. Door de nieuwe PMD-kliko en betere afvalscheiding is er voor deze frequentie gekozen. De GFT-inzameling blijft net zoals nu 2-wekelijks. Vanwege het eens per 3 weken legen wijzigen met ingang van woensdag 11 mei 2016 de inzameldagen.

5. Centrum en deel Tarthorst

Huishoudens in de binnenstad (centrumgebied) en een deel van Tarthorst zijn uitgesloten van een restafvalkeuze. Voor hen is besloten dat zij de restafvalkliko inleveren en restafval gaan wegbrengen naar de dichtstbijzijnde (ondergrondse) brengcontainer hiervoor in de buurt. Dit komt omdat in deze gebieden het neerzetten van kliko's bij huis en op straat nu al een probleem is laat staan met een extra kliko. Kijk hier voor meer informatie.

 

Wilt u weten wat bovenstaande wijzigingen betekenen voor uw wijk? Kijk dan op deze website op de pagina 'Per wijk'.

Uitleg compacte (dichtbebouwde) versus ruime wijken

Niet elke wijk in Wageningen is hetzelfde. Daar is dan ook rekening mee gehouden bij de nieuwe afvalinzameling. Dit houdt in dat niet alle huishoudens dezelfde keuzemogelijkheden hebben als het gaat om de inzameling van restafval. Er is onderscheid gemaakt tussen dichtbebouwde (compacte) en ruime wijken:

  • Dichtbebouwde/compacte wijken zijn de wijken waar een aanziemlijk deel van de percelen kleiner is dan 150 m2. Dit is het grootste deel van Wageningen en is blauw gearceerd op deze kaart. In deze wijken hebben bewoners van een perceel van 150 m2 of kleiner de mogelijkheid de kliko voor restafval in te leveren en restafval weg te brengen naar de dichtstbijzijnde (ondergrondse) brengcontainer hiervoor in de buurt. Of zij kunnen kliko's delen met buren.
  • Ruime wijken zijn de wijken waar de percelen grotendeels groter zijn dan 150 m2. Dit is het overige gebied van Wageningen (niet gearceerd op deze kaart). In deze wijken is er om kostentechnische redenen geen mogelijkheid de kliko voor restafval in te leveren. Ondergrondse containers kosten namelijk veel en als maar enkele huishoudens daar gebruik van maken dan kan dit financieel niet uit. In compacte wijken zijn veel huishoudens met kleine percelen en maken veel meer huishoudens gebruik van de ondergrondse containers. De ondergrondse containers worden ook zoveel mogelijk bij flats geplaatst, zodat deze bewoners ze ook kunnen gebruiken.